Realizácia školení

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Informácie o inzeráte si môžete prezrieť TU.

Harmonogram aktivít projektu Partizán v jednotlivých mesiacoch:
MarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember

Realizácia vzdelávacích aktivít k projektu: “Predvídame zmeny investovaním, rozvojom a stabilizáciou zamestnancov Hotela Partizán“. Časť kurzov bude prebiehať v školiacich priestoroch, ktoré zabezpečí uchádzač a časť kurzov bude prebiehať v sídle verejného obstarávateľa (podrobnosti sú uvedené v týchto podkladoch). V jednotlivých cenách osobokurzov, osobohodín a pod. sú zahrnuté všetky náklady uchádzača na priadne plnenie zákazky (náklady na školiaci materiál, lektorov, prenájom priestorov, občerstvenie....). Vzdelávanie bude prebiehať v jednotlivých blokoch podľa tematického zamerania. K hlavným činnostiam v rámci aktivity patria:

  • organizovanie vzdelávacích kurzov
  • logistické zabezpečenie vzdelávacích kurzov
  • administratívne, personálne a technické zabezpečenie kurzov
  • monitorovanie vzdelávania

Konkrétne sa budú realizovať tieto aktivity:
1. Aktivita – Jazykové vzdelávanie
2. Aktivita – IT vzdelávanie
3. Aktivita – Individuálny manažérsky rozvoj zamestnancov
4. Aktivita – Rozvoj profesionálnych zručností zamestnancov
5. Aktivita – Školenia hotelového manažmentu

 

- Jazykové vzdelávanie

           - Kurz anglický jazyk

           - Kurz nemecký jazyk

- IT vzdelávanie

- Individuálny manažérsky rozvoj zamestnancov

- Rozvoj profesijných zručností zamestnancov

           - Kurz šéfkuchár

           - Kurz someliér

           - Kurz barman

           - Kurz vyrezávania ovocia a zeleniny

           - Kurz animátor voľného času

           - Kurz jazdy na koni

- Školenia hotelového manažmentu

           - Kurz marketing cestovného ruchu

           - Kurz manažment cestovného ruchu

           - Kurz systém riadenia v cestovnom ruchu

 

 

 

1. Aktivita: Jazykové vzdelávanie

Miesto realizácie vzdelávaní v jednotlivých moduloch:
v mieste sídla verejného obstarávateľa
Cena  za každý modul zahŕňa:

·         Náklady na lektorov, vrátane nákladov na cestovné a stravovanie lektorov

·         školiace materiály pre všetkých účastníkov školenia

·         všetky iné prípadné náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom

Rozsah vzdelávania: 768 hodín, 1 hod. = 45 min.
Začiatočníci (anglický a nemecký jazyk) – 2 hodiny/týždeň počas realizácie projektu, t.j. 2 hodiny x 4 týždne x 12 mesiacov = 96 hodín x 4 skupiny  (2 skupiny anglický jazyky, 2 skupiny nemecký jazyk) = 384 hodín
Pokročilí (anglick&´ a nemecký jazyk) = 2 hodiny/týždeň počas realizácie projektu, t.j. 2 hodiny x 4 týždne x 12 mesiacov = 96 hodín x 2 skupiny  (1 skupiny anglický jazyky, 1 skupiny nemecký jazyk) = 192 hodín
Bussiness  (anglický a nemecký jazyk) = 2 hodiny/týždeň počas realizácie projektu, t.j. 2 hodiny x 4 týždne x 12 mesiacov = 96 hodín x 2 skupiny  (1 skupiny anglický jazyky, 1 skupiny nemecký jazyk) = 192 hodín

Modul: Anglický jazyk – začiatočníci  

Počet účastníkov:  15 v dvoch skupinách, 1 skupina 8 osôb a 1 skupina 7 osôb
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 2

Obsah školenia:

·         sebaisto a efektívne komunikovať v cudzom jazyku

·         disponovať najpoužívanejšou slovnou zásobou

·         porozumieť gramatike a aktívne ju používať

·         pohotovo reagovať v každodenných situáciách

·         zdokonaľovať neverbálny prejav

·         precvičovanie výslovnosti

Priebeh školenia: 03/2011 – 06/2011

 

Modul: Anglický jazyk – pokročilý      

Počet účastníkov: 5 zamestnancov
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         čítať rôzne texty

·         komunikovať v anglickom jazyku

·         jazykovo správne tvoriť otázky, odpovedať na ne a viesť jednoduché dialógy

·         sprostredkovať poslucháčom jazykové vedomosti tak, aby im umožnili dohovoriť sa v zahraničí vo všetkých dôležitých situáciách bežného života

·         rozšíriť slovnú zásobu

·         zdokonaliť výslovnosť

Priebeh školenia: 08/2011 – 10/2011

Modul: Anglický jazyk – business

Počet účastníkov: 4 zamestnanci
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         rozšírenie slovnej zásoby používanej v obchodnom styku

·         pohotová reakcia na pracovné situácie

·         zdokonalenie písomnej a verbálnej komunikácie

·         zlepšiť vyjednávacie zručnosti v cudzom jazyku

·         simulácie meetingov

·         odstránenie nesprávneho prízvuku a intonácie

·         ustálené slovné spojenia „phrasal verbs“

Modul: Nemecký jazyk – začiatočníci

Počet účastníkov: 15 v dvoch skupinách, 1 skupina 8 osôb a 1 skupina 7 osôb
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 2

Obsah školenia:

·         sebaisto a efektívne komunikovať v cudzom jazyku

·         disponovať najpoužívanejšou slovnou zásobou

·         porozumieť gramatike a aktívne ju používať

·         pohotovo reagovať v každodenných situáciách

·         zdokonaľovať neverbálny prejav

·         precvičovanie výslovnosti

Priebeh školenia: 06/2011 – 08/2011

Modul: Nemecký jazyk – pokročilí

Počet účastníkov: 6 zamestnancov
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         čítať rôzne texty

·         komunikovať v anglickom jazyku

·         jazykovo správne tvoriť otázky, odpovedať na ne a viesť jednoduché dialógy

·         sprostredkovať poslucháčom jazykové vedomosti tak, aby im umožnili dohovoriť sa v zahraničí vo všetkých dôležitých situáciách bežného života

·         rozšíriť slovnú zásobu

·         zdokonaliť výslovnosť

Modul: Nemecký jazyk – business

Počet účastníkov: 4 zamestnanci
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         rozšírenie slovnej zásoby používanej v obchodnom styku

·         pohotová reakcia na pracovné situ&´cie

·         zdokonalenie písomnej a verbálnej komunikácie

·         zlepšiť vyjednávacie zručnosti v cudzom jazyku

·         simulácie meetingov

·         odstránenie nesprávneho prízvuku a intonácie

·         ustálené slovné spojenia „phrasal verbs“

 

2. Aktivita: IT vzdelávanie

Počet účastníkov: 10 zamestnancov
Doba trvania: 2 dni = 16 hodín, 1 hodina = 60 minút, pre každý modul

Miesto realizácie: školiace a učebné priestory mimo sídla verejného obstarávateľa okrem modulu Fidelio – nová verzia, ktorá bude prebiehať v sídle verejného obstarávateľa.

Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1 lektor pre každý modul

Cena pre každ&´ modul zahŕňa:

·         Náklady na lektorov, vrátane nákladov na cestovné a stravovanie lektorov

·         školiace materiály pre všetkých účastníkov školenia

·         náklady na prenájom školiacich priestorov a technického vybavenia v prípade vzdelávania v moduloch, ktoré budú prebiehať mimo sídla verejného obstarávateľa

·         náklady na ubytovanie, stravu a občerstvenie pre všetkých účastníkov školenia  v moduloch, ktoré budú prebiehať mimo sídla verejného obstarávateľa

·         všetky iné prípadné náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom.

 

Modul: MS WORD

·         charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy

·         vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)

·         otvorenie, úprava a uloženie dokumentu, formy zobrazenia dokumentu

·         zápis a úprava textu, členenie textu, typy písma, grafické prvky

·         tabuľky, ich tvorba a spracovanie

·         šablóny - tvorba a použitie

·         nastavenie pracovného prostredia - automatické ukladanie dokumentov a pod.

·         podpora na webovom serveri MS Office Online

·         prepojenie dokumentov, organizácia a tlač rozsiahlych dokumentov

·         hypertextové odkazy v dokumentoch a medzi dokumentami, použitie záložiek

·         hromadná korešpondencia

Priebeh školenia: 03/2011

 

Modul: MS Excel

·         Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení

·         Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne

·         Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky

·         Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky

·         Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu

·         Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty

·         Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky

·         Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

·         Stručný prehľad ďalších služieb programu - štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

·         Krížové (kontingenčné) tabuľky

·         Podpora na webovom serveri MS Office Online

Priebeh školenia: 04/2011

 

Modul: MS Outlook

·         vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady

·         použitie kontaktov na priame vytáčanie telefónnych čísel a na odosielanie elektronickej pošty

·         tlač kontaktov vo forme adresára

·         filozofia a princíp elektronickej výmeny dát

·         písanie a odoslanie správ

·         došlá pošta a jej spracovanie

·         organizácia poštových priečinkov

·         príprava a spracovanie pošty v aplikáciách MS Windows a MS Office (MS Word, MS Excel), obeh dokumentov v pracovnej skupine

·         nastavenie poštových účtov

·         pravidlá na automatické spracovanie správ

·         plánovací kalendá

Priebeh školenia: 04/2011

 

Modul: Fidelio – nová verzia

·         recepcia a rezervácie

·         pokladňa – vystavenie účtov, zúčtovanie zálohových platieb

·         CRM a mailing

·         manažérske nástroje

·         starostlivosť o izby

·         Conference services rezervácie

·         Wellness rezervácie

·         ďalšie vlastnosti systému

Priebeh školenia: 04/2011

 

3. Aktivita: Individuálny manažérsky rozvoj zamestnancov

Počet účastníkov: 11 zamestnancov
Doba trvania: 2 dni , 1 TD =  8 hodín, 1 hodina = 60 minút, platí pre každý modul

Miesto realizácie: v sídle verejného obstarávateľa

Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1 lektor pre každý modul

Cena pre každý modul  zahŕňa:

·         Náklady na lektorov, vrátane nákladov na cestovné a stravovanie lektorov

·         školiace materiály pre všetkých účastníkov školenia

·         všetky iné prípadné náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom.

 

Modul: Leadership

·         Role a dôležitosť manažéra. Čo sa od neho očakáva? Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať? Interaktívna diskusia s výsledným záverom pre skupinu.

·         Nácvik jednania a rozhovorov s podriadenými. Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách.

·         Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?

·         Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.

·         Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu?

·         Ako priznať svoj omyl podriadeným?

·         Motivačná raketa. Čo je motiv&´cia, čo stimulácia, ako zistiť motivačné faktory u svojich podriadených?

·         Komunikačné nástroje pre manažéra, základné pravidlá komunikácie, ako ich využívať pre rozvoj a riadenie svojich podriadených?

·         Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?

·         Príprava a realizácia pokarhania. Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?

·         Kontrola, jej fungovanie a dopad.

·         Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu (pokarhanie) spätnú väzbu a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s elicopter View?

·         Hodnotiace rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.

·         Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov

Priebeh školenia: 06/2011

 

Modul: Firemn&´ kultúra

·         firemná kultúra v procese firemného organizmu

·         podnikové tajomstvo a know-how

·         komunikácia prostredníctvom public relations a vytváranie goodwille firmy

·         vystupovanie vo firme a mimo nej vo všeobecnosti

·         vystupovanie a správanie sa nadriadeného voči podriadenému a opačne

·         vystupovanie a správanie sa medzi zamestnancami na rovnakej úrovni

·         spôsob obliekania a upravenosť – vytváranie požadovaného image firmy z hľadiska ľudských zdrojov

·         image firmy z hľadiska priestorovej a „neživej“ časti firemného organizmu

·         pracovné zlozvyky

·         poriadok na pracovisku a úprava pracoviska

·         úprava a spracovanie vnútrofiremných dokumentov

·         zásady a dôležitosť dodržovania stanovených vnútrofiremných smerníc

·         úprava a spracovanie dokumentov v mimopodnikovom styku

·         etický kódex

·         organizačné a administratívne aspekty firemnej kultúry

·         vzťah zamestnanca ku firme

·         spoľahlivosť a dochvíľnosť ako faktory vnútrofiremnej kultúry

Priebeh školenia: 06/2011

 

Modul: Komunikačné zručnosti

·         Komunikačné zručnosti ako predpoklad efektívneho jednania s ľuďmi

·         Prijímanie a poskytovanie spätnej väzby

·         Proces komunikácie a bariéry v komunikácii

·         Efektívne odovzdávanie informácie

·         Zručnosť kladenia otázok a aktívne počúvanie

·         Význam neverbálnej komunikácie pre budovanie dôvery

·         Asertívna filozofia, práva a zodpovednosti

·         Asertívne správanie ako prevencia a spôsob riešenia konfliktov

Priebeh školenia: 06/2011

 

Modul: Zvládanie stresu a konfliktných situácií

·         Spoznanie a riešenie vzorových konfliktov

·         Lokalizovanie a analyzovanie vzniku konfliktov

·         Spoznanie a nasadenie modelov pre manažment konfliktov

·         Konštruktívne spracovanie a systematické vyhodnotenie konfliktov

·         Hľadanie účinných riešení

·         príčiny a prejavy stresu

·         ako reagujeme a komunikujeme v strese

·         stres a jeho zvládanie

·         antistresové cvičenia, druhy, možnosti ich využitia

·         Pyramída komunikácie

·         Proaktívna komunikácia

·         Mantinelisti a uhladzovači

·         Neverbálna a verbálna komunikácia – detailne

Priebeh školenia: 06/2011

 

Modul: Syndróm vyhorenia – ako nestratiť motiváciu

·         Osobnostné charakteristiky a riziká zlyhania

·         Výkonové tlaky – ich zvládanie a udržiavanie pracovnej úspešnosti

·         Úskalia v práci zameranej na výkon

·         Syndróm vyhorenia, prvé príznaky

·         Zvládanie a prevencia stresu

·         Riešenie stresových situácií – zvládnutie negatívnych emócií

·         Ako prežívame stres – osobné limity

·         Životné a pracovné priority

·         Analýza vlastn&´ho spôsobu práce

Priebeh školenia: 07/2011

 

Modul: Spoločenská etiketa, zásady správnej komunikácie s hosťom a umenie obchodných rokovaní

·         priebeh obchodného rokovania

·         vybudovanie vzťahu so zákazníkom

·         zisťovanie potrieb zákazníkov

·         kladenie otázok a argumentácia

·         stratégia vedenia rozhovoru

·         pravidlá etikety

·         slušnosť a zdvorilosť

·         spoločenská a obchodná konverzácia

·         zásady komunikácie s hosťom

Priebeh školenia: 07/2011

 

Modul: Eliminácia fluktuácie a stabilizácia zamestnancov v spoločnosti

·         profil želateľného zamestnanca

·         kompetenčné modely

·         riadená stabilizácia

·         vyhodnocovanie fluktuácie

·         nástroje stabilizácie a motivácie

·         riadený pracovný výkon, kariéra, mobilita, rozvoj i odmeňovanie

Priebeh školenia: 07/2011

 

Modul: Odmeňovanie, benefity, motivácia a hodnotenie zamestnancov

·         Identifikácia motivačných potrieb a kariérové kotvy

·         Omyly týkajúce sa stimulácie a motivácie pracovníkov

·         Faktory ovplyvňujúce motivačný proces

·         Motivácia zameraná na jednotlivca

·         Motivácia zameraná na pracovný tím

·         Tvorba retenčných programov zameraných na stabilizáciu pracovníkov

·         Posilnenie kohéznych (motivačných) faktorov vo firemnom prostredí

·         Príklady možného uplatnenia a riadiacej činnosti

·         Efektívne fungovanie ľudí vo firme

·         Stratégia a politika odmeňovania

·         Benefity a zamestnanecké výhody

Priebeh školenia: 07/2011

 

Modul: Efektívne vedenie porád

·         výber tém porád

·         cieľ a účel porady

·         organizácia porád

·         čas, priestor a technika

·         efektívne a motivačné porady

·         deštruktívne a konštruktívne prvky porady

·         cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie

·         dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnúť pravidlá spolupráce

·         práca s otázkami a zvládanie iného názoru

Priebeh školenia: 07/2011

 

Modul: Techniky a psychológia predaja

·         metódy a spoznávania a prezentácie produktu

·         zdokonaľovanie sa v schopnosti úspešne predávať

·         zdokonaľovanie osobného imidžu

·         starostlivosť o klienta

·         fázy predajného rozhovoru

·         typológia klienta

·         priebeh záujmu o produkt v čase, technika potvrdzovania

·         nákupné signály, techniky uzatvárania obchodu

·         predávanie úžitku ako základná filozofia obchodu

Priebeh školenia: 07/2011

 

4.   Aktivita: Rozvoj profesijných zručností zamestnancov
Miesto realizácie vzdelávania v každom module: mimo sídla  verejného obstarávateľa
V prípade modulu Šéfkuchár bude miestom realizácie vzdelávania YVES THURIES Cullinary Academy-Slovakia v Bernolákove.

Cena pre každý modul zahŕňa:

·         Náklady na lektora, vrátane nákladov na cestovné a stravovanie

·         školiace materiály pre všetkých účastníkov školenia

·         náklady na prenájom technického vybavenia školiacich priestorov. Školiace priestory musia byť technicky vybavené na tento druh školenia.

·         náklady na stravu a občerstvenie pre účastníkov školenia  v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa

·         všetky in&´ n&´klady verejného obstarávateľa na riadne plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom

Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1 lektor  pre každý modul

 

Modul: Šéfkuchár
Verejnýstrong´; obstarávateľ požaduje školenie Yves THURIES v YVES THURIES Cullinary Academy – Slovakia, organizovanom spoločnosťou´´´ Gurmán club s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo.nbsp;t/td ´/li ´´´
Každý účastník kurzu obdrží potvrdenie o jeho absolvovaní. Po zvládnutí celej akadémie obdržia účastníci medzinárodný certifikát

Počet účastníkov: 2 zamestnanci

Doba trvania: : 9 dni, kurz je zložený z troch samostatných blokov, pričom každý blok je v rozsahu 3 dni, t.j. 3 dni/blok x 3 bloky = 9 dní na  každý modul. 1 TD = 8 hodín, 1 hod. = 60 min.

Obsah školenia:

·         Fondy základ francúzskej kuchyne, Teľací, Jahňací, Hydinový, Rybí

·         Cestoviny / vlastná výroba, plnky /

·         Príprava dekorov na teniere, fritovanie zeleniny

·         Premena fondu na základné omáčky a ich kombinácie s rôznymi druhmi mias

·         Príprava slaných a sladkých Sorbetov /zelerový, feniklový, červená repa, mrkvový /

·         Variácie zeleninových príloh k jedlám / zemiaky, kus kus, artičok, polenta, ryža /

·         Príprava studeného aj teplého dressingu a vinaigrettu

·         Príprava creme brulee z foie gras

·         Ukážky prípravy jednoduchých studených a teplých predjed&´l -žaby, slimáky

·         Práca s foie gras a krevetami a predjedlá z foie gras a kreviet

·         Práca s pernatou zverinou

·         Dezerty

·         Ázijská kuchyňa

·         Kôrovce a morské živočíchy

·         Čokoláda - teória o pôvode, výrobe a práci s čokoládou, rozpustenie rôznych čokolád ( čierna, mliečna a biela) , príprava čokolády ( tabláž čokolády = nasekanie na drobné kúsky – nahriatie – ochladenie – nahriatie) a jej praktické použitie pri dekorovaní dezertov v reštaurácii, glazúry a polevy a dekor&´cie z tablážovanej čokolády 

 

Modul: Somelier
Počet účastníkov: 3 zamestnanci
Doba trvania: : 20 dní, 1 TD = 7 hodín, 1 hod. = 60 min.
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1
Obsah školenia:

·         Ponuka vín zákazníkovi.

·         Poradenstvo zákazníkovi pri výbere vína na konzumáciu.

·         Príprava vína pred servírovaním.

·         Servírovanie vína.

·         Kontrola teploty vína pri servírovaní.

·         Správne nalievanie vína.

·         Rozoznávanie jednotlivých druhov vína a poznanie ich charakteristických znakov.

 

Modul: Barman
Počet účastníkov: 4 zamestnanci
Doba trvania: 5 dní , 1 TD = 9 hodín, 1 hod. = 45 min.

Obsah školenia:

·         stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hosťov

·         obsluha pokladne a pokladničných systémov

·         uvedenie hostí a poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka

·         vybavovanie objednávok hostí

·         inkasovanie platieb od hostí v oblastí hotelierstva, reštauračných služieb a stravovania

·         podávanie pokrmov a nápojov jednoduchou obsluhou

·         výroba miešaných nápojov

·         obsluha výčapných zariadení

Priebeh školenia: 09/2011

 

Modul: Vyrezávanie ovocia a zeleniny
Počet účastníkov: 6 zamestnancov
Doba trvania: 3 dni, 1 TD = 8 hod., 1 hod. = 60 min.

Obsah školenia:

·         správne nar&´banie s nožmi

·         základné hmaty a rezy

·         vyrezávanie tzv. „rýchlych ozdôb“

·         praktické cvičenia rezbárskeho umenia

·         zostavenie samostatných kompozícií

Priebeh školenia: 09/2011

 

Modul: Animátor voľného času
Počet účastníkov: 2 zamestnanci
Doba trvania: 2 dni , 1 TD = 8  hodín, 1 hodina = 60 minút
Obsah školenia:

·         cielené organizovanie voľného času

·         rozvoj tvorivého myslenia

·         efektívna komunikácia

·         príprava materiálového zabezpečenia, odmien a vypísania súťaží

·         práca s deťmi

Priebeh školenia: 09/2011

 

Modul: Jazda na koni
Počet účastníkov: 2 zamestnanci
Doba trvania: 7 dní = 56 hodín, 1 TD = 8 hod., 1 hodina = 60 minút

Obsah školenia:

·         základná starostlivosť o koňa

·         uzdenie

·         sedlenie

·         základy jazdenia (krok, klus, cval a prípadne skokový tréning)

·         jazdenie v terrene

Priebeh školenia: 08/2011

 

5. Aktivita: Školenia hotelového manažmentu
Miesto realizácie jednotlivých modulov: : v priestoroch verejného obstarávateľa
Cena  za každý modul zahŕňa:

·         Náklady na lektorov, vrátane nákladov na cestovné a stravovanie

·         školiace materiály pre všetkých účastníkov školenia

·         všetky iné prípadné náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy s verejným obstarávateľom.

 

Modul: Marketing cestovného ruchu
Počet účastníkov: 2 zamestnanci
Doba trvania: 5 dní, 1 TD = 8 hodín, 1 hod. = 60 min.
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         základy marketingovej stratégie v cestovnom ruchu

·         marketingová stratégia v cestovnom ruchu

·         tvorba cien

·         metódy marketingu v cestovnom ruchu

·         komunikácia so zákazníkom

·         marketingov&´ mix

Priebeh školenia: 08/2011

 

Modul: Manažment cestovného ruchu

Počet účastníkov: 5 zamestnanci
Doba trvania: 5 dní, 1 TD = 8 hodín, 1 hod. = 60 min.
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         Príprava na kvalifikovaný manažment podniku vo sfere turizmu a cestovného ruchu 

·         Osvojenie si manažérskych princípov rozvoja podnikateľských špecifických činností v turizme a CR podľa miestných a prírodných podmienok na uspokojovanie záujmov turistov

·         manažérske štýly riadenie a vedenia

·         hlavné aktivity personálneho manažmentu

·         aktívne počúvanie a efektívna spätná väzba

Priebeh školenia: 09/2011

 

Modul: systém riadenia kvality v cestovnom ruchu

Počet účastníkov: 5 zamestnancov
Doba trvania: 5 dní, 1 TD = 8 hodín, 1 hod. = 60 min.
Požadovaný počet odborných garantov, t.j. lektorov: 1

Obsah školenia:

·         Výber správnej metódy na definovanie, meranie, analyzovanie, zlepšovanie a riadenie kvality

·         Prierez všetkými dostupnými technikami kvality

·         7 starých nástrojov kvality

·         7 nových nástrojov kvality

·         Spokojnosť zákazníka

·         Prečo je dôležité vykonávať finančné merania v systémoch riadenia kvality?

·         Procesné riadenie ako základ pre vykonávanie finančných meraní

Priebeh školenia: 08/2011

Priebeh školenia si môžete stiahnuť aj vo formáte doc : DOKUMENT